Warunki zakupu

Ogólne warunki handlowe
Polityka prywatności
Ogólne warunki handlowe
REGULAMIN (OWU)

www.balancefood.hu

obowiązujące od tego dnia: 01-01-2021

 

Preambuła

 

Witamy na naszej stronie internetowej! Dziękujemy za powierzenie nam swojego zakupu! Niniejszy Regulamin sklepu internetowego został stworzony przy użyciu Generatora Warunków Przyjaznych Konsumentom.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, korzystania ze strony internetowej, poszczególnych produktów, procedury zakupu lub jeśli chcesz omówić z nami swoje konkretne potrzeby, skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

 

Imprint: dane Usługodawcy (Sprzedawca, Firma)

 

Nazwa: Balance Food Kft.

 

Siedziba: 2182 Domony, hrsz. 4201

 

Adres do korespondencji: 2182 Domony hrsz.

 

Organ rejestrujący: Sąd Pierwszej Instancji przy Sądzie Okręgowym w Budapeszcie

 

REGON: 13-09-166006

 

NIP: 24710095 Przedstawiciel: Vértes Judit Numer telefonu: 06302912144

E-mail: services@balancefood.hu

 

Strona internetowa: http://www.balancefood.hu

 

 

Numer konta bankowego: 12010721-01641622-00100009

 

Dane dostawcy usług hostingowych

 

Nazwa: ShopRenter.hu Kft.

 

Siedziba: 4028 Debrecen, Kassai út 129. Kontakt: -, info@shoprenter.hu

Strona internetowa: www.shoprenter.hu

Koncepcje

 

Strony: Sprzedający i Kupujący razem

 

Konsument: osoby fizyczne działające poza zakresem swojego zawodu, samozatrudnienia lub działalności gospodarczej

 

Umowa z konsumentem: umowa, w której jedną ze stron jest konsument

 

Strona internetowa: niniejszej strony internetowej, która służy do zawarcia umowy

 

Umowa: Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z wykorzystaniem Serwisu i poczty elektronicznej

 

Urządzenie do zdalnej komunikacji peer-to-peer: instrument mogący składać oświadczenia umowne pod nieobecność stron w celu zawarcia umowy. Do takich środków zalicza się w szczególności adresowane lub bezadresowe druki, standardowe listy, reklamy z formularzami zamówień publikowane w produktach prasowych, katalogach, telefonach, faksach i urządzeniach dostępu do Internetu

 

Umowa między stronami zdalnymi: umowę konsumencką, która została zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron w ramach systemu sprzedaży na odległość zorganizowanego w celu dostarczenia towarów lub usług objętych umową, przy czym strony wykorzystują środki porozumiewania się na odległość wyłącznie w celu zawarcia umowy

 

Produkt: wszelkie rynkowe rzeczy ruchome zawarte w ofercie Serwisu i przeznaczone do sprzedaży w Serwisie, a będące przedmiotem Umowy

 

 

Przedsiębiorstwo: osoba działająca w ramach swojego zawodu, pracy na własny rachunek lub działalności gospodarczej

 

Kupujący / Ty: osoba, która zawiera umowę składając ofertę kupna za pośrednictwem Strony internetowej

 

Gwarancja: W przypadku umów zawieranych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą (zwanych dalej "umowami konsumenckimi"), Kodeks cywilny:

 

 1. A) gwarancję wykonania umowy, którą przedsiębiorstwo dobrowolnie przyjmuje na siebie w celu należytego wykonania umowy, oprócz obowiązku ustawowego lub w przypadku jego braku, oraz
 2. B) ustawowa gwarancja obowiązkowa

 

Stosowne prawodawstwo

 

Umowa podlega przepisom prawa węgierskiego, a w szczególności następującym ustawom:

 

Ustawa CLV z 1997 r. o ochronie konsumentów

 

Ustawa CVIII z 2001 roku o niektórych aspektach usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego

 

Ustawa V z 2013 r. o kodeksie cywilnym

 

Dekret rządowy nr 151/2003 (22.IX.2003) w sprawie obowiązkowej gwarancji na konsumenckie dobra trwałe

 

Rozporządzenie Rządu 45/2014 (26.II.26.) w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów między konsumentami a przedsiębiorcami

 

19/2014 (IV.29.) Rozporządzenie NGM w sprawie zasad proceduralnych rozpatrywania roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji na towary sprzedawane na podstawie umowy między konsumentem a przedsiębiorcą

 

Ustawa LXXVI z 1997 r. o prawie autorskim

 

Ustawa CXX z 2011 r. o prawie do informacyjnego samostanowienia i wolności informacji

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zwalczania nieuzasadnionych terytorialnych ograniczeń treści i innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu nabywcy na rynku wewnętrznym oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 i (UE) 2017/2394 oraz (UE) nr

 

 

Dyrektywa 2009/22/WE

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Zakres stosowania OWU, przyjęcie

 

Treść zawartej między nami umowy regulują niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej "OWU"), obok przepisów obowiązującego prawa bezwzględnie obowiązującego. W związku z tym, niniejsze Ogólne Warunki zawierają prawa i obowiązki Państwa i nasze, warunki umowy, terminy jej wykonania, warunki dostawy i płatności, zasady odpowiedzialności oraz warunki skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

 

Informacje techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu, które nie są zawarte w niniejszych OWU, są dostarczane przez inne informacje dostępne w Serwisie.

 

Przed sfinalizowaniem zamówienia należy zapoznać się z postanowieniami niniejszych OWU.

 

Język umowy, forma umowy

 

Językiem umów objętych niniejszymi OWU jest język węgierski.

 

Umowy objęte niniejszymi OWU nie są umowami w formie pisemnej i nie są rejestrowane przez Sprzedawcę.

Ceny

 

Ceny podane są w HUF i zawierają 27% VAT. Nie można wykluczyć możliwości zmiany cen przez Sprzedającego ze względu na politykę handlową. Zmiana cen nie dotyczy umów już zawartych. Jeżeli Sprzedawca podał błędną cenę i wpłynęło zamówienie na produkt, ale między stronami nie została jeszcze zawarta umowa, Sprzedawca postępuje zgodnie z klauzulą "Postępowanie w przypadku błędnej ceny" OWU.

 

Niektóre z naszych produktów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 5%, z wyjątkiem sytuacji określonych powyżej.

 

Postępowanie w przypadku nieprawidłowej ceny

 

 

Cenę uważa się za oczywiście błędnie podaną:

 

Cena przy 0 Ft,

 cena obniżona o rabat, ale nieprawidłowe wskazanie rabatu (np.: produkt oferowany za 500 HUF za cenę 1000 HUF z rabatem 20%).

 

W przypadku błędnego wskazania ceny, Sprzedawca oferuje możliwość zakupu produktu po cenie rzeczywistej, w posiadaniu której to informacji Klient może podjąć decyzję o zamówieniu produktu po cenie rzeczywistej lub anulowaniu zamówienia bez negatywnych konsekwencji prawnych.

 

Skargi i rekompensaty

 

Konsument może składać reklamacje konsumenckie dotyczące produktu lub działalności Sprzedawcy na następujące dane kontaktowe:

 

Numer telefonu: 06302912144

Strona internetowa:http://www.balancefood.hu

E-mail: services@balancefood.hu

 

Konsument może przekazać przedsiębiorcy ustnie lub pisemnie skargę na zachowanie, działalność lub zaniechanie przedsiębiorcy lub osoby działającej w interesie przedsiębiorcy lub na jego rzecz, bezpośrednio związane z marketingiem lub sprzedażą towarów konsumentom.

 

Przedsiębiorstwo musi niezwłocznie zbadać ustną skargę i w razie potrzeby zaradzić jej. Jeżeli konsument nie zgadza się z rozpatrzeniem skargi lub jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe rozpatrzenie skargi, przedsiębiorstwo musi niezwłocznie sporządzić protokół dotyczący skargi i swojego stanowiska w tej sprawie, a w przypadku skargi ustnej złożonej w cztery oczy, przekazać kopię protokołu konsumentowi na miejscu. W przypadku skargi ustnej przekazanej telefonicznie lub za pośrednictwem innych usług komunikacji elektronicznej, konsument otrzymuje merytoryczną odpowiedź najpóźniej w ciągu 30 dni, zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do odpowiedzi na skargę pisemną. W pozostałych kwestiach konsument podejmuje następujące działania w związku z pisemną skargą. O ile bezpośrednio stosowany akt prawny Unii Europejskiej nie stanowi inaczej, przedsiębiorca musi udzielić pisemnej odpowiedzi na pisemną skargę w ciągu 30 dni od jej otrzymania i podjąć kroki w celu przekazania odpowiedzi. Krótszy termin może być ustanowiony przez ustawę lub dłuższy termin przez statut. Przedsiębiorstwo musi podać powody odrzucenia skargi. Przedsiębiorstwo musi nadać niepowtarzalny numer identyfikacyjny ustnemu wnioskowi przekazanemu za pośrednictwem telefonu lub usługi komunikacji elektronicznej.

 

 

Protokół ze skargi musi zawierać:

 

 1. imię i nazwisko oraz adres konsumenta,
 2. miejsce, czas i sposób złożenia reklamacji,
 3. szczegółowy opis reklamacji konsumenta, wykaz dokumentów, zapisów i innych dowodów przedstawionych przez konsumenta,
 4. oświadczenie przedsiębiorcy o zajęciu stanowiska w sprawie reklamacji konsumenta, w przypadku gdy możliwe jest niezwłoczne rozpatrzenie reklamacji,
 5. podpisy osoby, która sporządziła protokół, oraz, z wyjątkiem przypadku reklamacji ustnej złożonej za pośrednictwem telefonu lub innej usługi komunikacji elektronicznej, konsumenta,
 6. miejsce i czas sporządzenia protokołu,
 7. w przypadku reklamacji ustnej złożonej telefonicznie lub za pośrednictwem innej usługi komunikacji elektronicznej - unikalny numer identyfikacyjny reklamacji.

 

Przedsiębiorstwo musi przechowywać rejestr skarg i kopię odpowiedzi przez pięć lat i przedstawiać je organom nadzoru na ich wniosek.

 

Jeżeli skarga zostanie odrzucona, przedsiębiorstwo musi poinformować konsumenta na piśmie o organie lub organie pojednawczym, do którego może on skierować skargę, w zależności od jej charakteru. Informacja musi zawierać również adres, dane kontaktowe telefoniczne i internetowe oraz adres pocztowy właściwego organu lub organu pojednawczego w miejscu zamieszkania lub pobytu konsumenta. Informacja powinna również zawierać informację, czy przedsiębiorca będzie korzystał z usług organu pojednawczego w celu rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego.

 

Jeżeli jakikolwiek spór konsumencki między sprzedawcą a konsumentem nie zostanie rozstrzygnięty w trakcie negocjacji, konsumentowi przysługują następujące środki odwoławcze:

Postępowanie w sprawie ochrony konsumentów

Złóż skargę do urzędu ds. konsumentów. Jeżeli zauważysz naruszenie swoich praw jako konsumenta, masz prawo złożyć skargę do organu ochrony konsumentów w swoim miejscu zamieszkania. Po rozpatrzeniu skargi organ podejmie decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie ochrony konsumentów. Organami ochrony konsumentów pierwszego stopnia są urzędy metropolitalne i powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta, których wykaz znajduje się tutaj: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

 

Postępowanie sądowe

 

Postępowanie sądowe. Klient jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń wynikających ze sporu konsumenckiego przed sądem w postępowaniu cywilnym zgodnie z przepisami ustawy V z 2013 r. o Kodeksie cywilnym oraz ustawy CXXX z 2016 r. o Kodeksie postępowania cywilnego.

 

Postępowanie organu pojednawczego

 

Proszę pamiętać, że mogą Państwo złożyć u nas skargę konsumencką. Jeśli Państwa skarga konsumencka zostanie odrzucona, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do komisji pojednawczej w miejscu zamieszkania lub pobytu: postępowanie pojednawcze może zostać wszczęte tylko wtedy, gdy konsument próbuje rozwiązać spór bezpośrednio z danym przedsiębiorcą. Organ pojednawczy wskazany we wniosku konsumenta jest właściwy do podjęcia działań zamiast właściwego organu, na wniosek konsumenta.

 

Przedsiębiorca ma obowiązek współpracy w postępowaniu pojednawczym.

 

Obejmuje to obowiązek przesłania przez przedsiębiorców odpowiedzi na wniosek organu pojednawczego oraz obowiązek stawienia się przed organem pojednawczym ("zapewnienie obecności na rozprawie osoby upoważnionej do zawarcia ugody”).

 

Jeżeli siedziba lub zakład przedsiębiorcy nie są zarejestrowane w okręgu izby rozjemczej, która prowadzi właściwy terytorialnie organ rozjemczy, obowiązek współpracy przedsiębiorcy rozciąga się na zaoferowanie konsumentowi możliwości zawarcia pisemnej ugody zgodnie z jego wnioskiem.

 

 

W przypadku naruszenia ww. obowiązku współpracy organ ochrony konsumentów jest uprawniony do nakładania na przedsiębiorców obligatoryjnych kar pieniężnych za naruszenie prawa, przy czym nie ma możliwości odstąpienia od wymierzenia kary. Oprócz ustawy o ochronie konsumentów znowelizowano również odpowiedni przepis ustawy o małych i średnich przedsiębiorcach, dzięki czemu kary pieniężne mogą być nakładane na małych i średnich przedsiębiorców.

 

Wysokość grzywny może wynosić od 15 000 HUF do 500 000 HUF w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast w przypadku niemałych i średnich przedsiębiorstw podlegających ustawie o rachunkowości, których roczny obrót netto przekracza 100 mln HUF, grzywna może wynosić od 15 000 HUF do 5% rocznego obrotu netto przedsiębiorstwa, ale nie więcej niż 500 mln HUF. Wprowadzając obowiązkową grzywnę, ustawodawca ma na celu wzmocnienie współpracy z organami pojednawczymi oraz zapewnienie aktywnego udziału przedsiębiorstw w postępowaniu pojednawczym.

 

 

Organ pojednawczy jest właściwy do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Zadaniem organu pojednawczego jest próba osiągnięcia porozumienia między stronami w celu rozwiązania sporu konsumenckiego, a jeżeli to się nie uda, wydanie orzeczenia w sprawie w celu zapewnienia egzekwowania praw konsumentów w sposób prosty, szybki, skuteczny i oszczędny. Organ pojednawczy, na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, udziela porad dotyczących praw i obowiązków konsumenta.

 

Zespół pojednawczy działa na wniosek konsumenta. Wniosek musi być złożony na piśmie przewodniczącemu zespołu pojednawczego: wymóg formy pisemnej może być spełniony przez list, telegram, teleks, telefaks lub inny środek, który pozwala odbiorcy na trwałe przechowywanie adresowanych do niego danych przez okres odpowiedni do celów, dla których dane te były przeznaczone, oraz na wyświetlanie przechowywanych danych w niezmienionej formie i treści.

 

Wniosek musi zawierać.

 

 1. nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu konsumenta,
 2. nazwę, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, której dotyczy spór konsumencki,
 3. jeżeli konsument zwrócił się o pomoc do właściwego organu pojednawczego zamiast do właściwego organu pojednawczego,
 4. zwięzły opis stanowiska konsumenta, fakty na jego poparcie oraz dowody na jego poparcie
 5. oświadczenie konsumenta, że konsument próbował rozwiązać spór bezpośrednio z danym przedsiębiorstwem
 6. oświadczenie konsumenta, że nie wszczął postępowania przed innym organem pojednawczym, nie wszczęto postępowania mediacyjnego, nie wniesiono pozwu ani nie przedstawiono wniosku o wydanie nakazu zapłaty,
 7. wniosek o wydanie decyzji przez zespół orzekający,
 8. podpis konsumenta.

 

Do wniosku należy dołączyć dokument lub kopię (wyciąg) dokumentu, na którego treść konsument powołuje się jako na dowód, w szczególności pisemne oświadczenie przedsiębiorcy o odrzuceniu reklamacji lub, w przypadku jego braku, wszelkie inne dostępne konsumentowi pisemne dowody podjęcia próby osiągnięcia wymaganego pojednania.

 

Jeżeli konsument działa przez upoważnionego przedstawiciela, do wniosku dołącza się upoważnienie. Więcej informacji o komisjach pojednawczych można znaleźć tutaj: http://www.bekeltetes.hu

Aby uzyskać więcej informacji o lokalnych komisjach pojednawczych, kliknij tutaj: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

 

Dane kontaktowe każdej regionalnej komisji pojednawczej:

 

 

Baranya Megyei Békéltető Testület Adres: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Numer telefonu: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Adres: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Numer telefonu: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu Strona internetowa: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Adres: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Numer telefonu: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Adres: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Numer telefonu:06-46-501-091;06-46-501-870 Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Adres: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Numer telefonu: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Adres: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Numer telefonu: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Adres: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Numer telefonu:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

 

 

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Adres: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Numer telefonu: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Adres: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Numer telefonu: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Adres: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Numer telefonu: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Adres: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Numer telefonu: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Adres: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Numer telefonu: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület Adres: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Numer telefonu: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Adres: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV. em. 2. ajtó Levelezési Adres: 1364 Budapest, Pf.: 81

Numer telefonu: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Adres: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Numer telefonu: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Adres: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Numer telefonu: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Adres: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Numer telefonu: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Adres: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Numer telefonu: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Adres: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Numer telefonu: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Adres: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Numer telefonu: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 

Platforma rozwiązywania sporów online

 

Komisja Europejska utworzyła stronę internetową, na której konsumenci mogą się zarejestrować, aby rozwiązywać spory dotyczące zakupów internetowych poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uniknąć postępowania sądowego. Dzięki temu konsumenci będą mogli dochodzić swoich praw bez np. przeszkód wynikających z odległości.

 

 

Jeśli chcesz złożyć skargę na produkt lub usługę kupioną online, a niekoniecznie chcesz iść do sądu, możesz skorzystać z narzędzia do rozwiązywania sporów online.

 

Na portalu tym użytkownik i przedsiębiorca, przeciwko któremu złożył skargę, mogą wspólnie wybrać organ rozstrzygania sporów, który ma zająć się jego skargą.

 

Platforma do rozwiązywania sporów online jest dostępna tutaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Prawa autorskie

 

Zgodnie z paragrafem 1 ust. 1 ustawy LXXVI z 1999 r. o prawie autorskim (dalej: ustawa o prawie autorskim), strona internetowa jest uznawana za utwór autorski, a zatem wszystkie jej części są chronione prawem autorskim. Ustawa o prawie autorskim (Szjt. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o prawie autorskim zabronione jest nieuprawnione wykorzystywanie grafiki, oprogramowania, programów komputerowych lub jakichkolwiek innych aplikacji, które mogą być użyte do modyfikacji strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części. Wszelkie materiały ze strony internetowej i jej bazy danych mogą być powielane, nawet za pisemną zgodą właściciela praw autorskich, tylko z powołaniem się na stronę internetową i z podaniem źródła. Właściciel praw autorskich: Balance Food Kft.

 

Inwalidztwo częściowe, kodeks postępowania

 

Jeżeli któraś z klauzul OWU jest prawnie nieważna lub nieskuteczna, pozostałe klauzule umowy pozostają w mocy, a w miejsce nieważnej lub wadliwej części stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 

Sprzedawca nie posiada kodeksu postępowania zgodnie z ustawą o nieuczciwych praktykach handlowych.

 

Jak działają treści elektroniczne, techniczne środki ochrony

Dostępność serwerów udostępniających dane wyświetlane na stronie internetowej wynosi powyżej 99,9% w skali roku. Cała zawartość danych jest regularnie backupowana, dzięki czemu w razie problemów możliwe jest przywrócenie oryginalnej zawartości danych.Dane wyświetlane na stronie internetowej przechowywane są w bazach danych MSSQL i MySQL. Dane wrażliwe przechowywane są z odpowiednią siłą szyfrowania, szyfrowane z wykorzystaniem wsparcia sprzętowego wbudowanego w procesor.

Informacje na temat podstawowych cech produktów

 

 

A Strona internetowaon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Korekta błędów przy wprowadzaniu danych - Odpowiedzialność za dokładność dostarczonych danych

W trakcie procesu składania zamówienia zawsze będziesz miał możliwość modyfikacji wprowadzonych danych przed finalizacją zamówienia (kliknięcie przycisku wstecz w przeglądarce spowoduje otwarcie poprzedniej strony, dzięki czemu będziesz mógł poprawić wprowadzone dane nawet jeśli przeszedłeś już na kolejną stronę).

Należy pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wprowadzone informacje są dokładne, ponieważ produkt zostanie zafakturowany i wysłany w oparciu o podane informacje. Należy pamiętać, że błędnie wpisany adres e-mail lub zbyt duża pojemność skrzynki pocztowej może spowodować niedostarczenie potwierdzenia i uniemożliwić zawarcie umowy.

Korzystanie ze strony internetowej

Do dokonania zakupu nie jest wymagana rejestracja.

 

Wybór produktu

 

Klient ma możliwość wyboru i zamówienia produktów ze sklepu. Klient może kliknąć na wybrany produkt, aby zobaczyć jego bardziej szczegółowy opis. Jeśli chce zakupić produkt, może dodać go do wirtualnego koszyka, klikając na przycisk "Dodaj do koszyka". Klikając na ikonę koszyka (znajdującą się w górnej części strony), użytkownik znajdzie produkty dodane do koszyka oraz aktualną kwotę całkowitą (bez kosztów dostawy). W tym miejscu możesz sprawdzić poprawność swojego zamówienia, w szczególności ceny i ilości, które w razie potrzeby możesz zmienić lub poprawić. Kliknij przycisk "Kontynuuj zakupy" po lewej stronie podsumowania koszyka, aby powrócić do strony głównej sklepu internetowego, a po prawej, aby rozpocząć finalizację zamówienia, klikając przycisk "Przejdź do kasy". Kliknij przycisk "Zamówienie" na stronie podsumowania koszyka, aby wysłać wiadomość do naszych kolegów z prośbą o indywidualną wycenę, jeśli nie możesz znaleźć opakowania, ilości lub produktu, którego szukasz w naszym sklepie internetowym.

 

Wysłanie zamówienia

 

Jeśli jesteś zadowolony z ilości produktów w koszyku, sprawdziłeś całkowitą kwotę i zdecydowałeś, że chcesz je kupić, po prostu kliknij na przycisk "Przejdź do kasy". Następnie zostaniesz poproszony o podanie swoich danych kontaktowych w celu złożenia zamówienia, mając do wyboru trzy opcje: jako zarejestrowany klient,

 

 

kliknij na "Zaloguj się", aby wprowadzić swoje hasło i adres e-mail, jako nowy klient możesz kupić bez rejestracji wypełniając wymagane pola, lub możesz zarejestrować się jako nowy klient. Jeśli chcesz zarejestrować się jako nowy klient, możesz wprowadzić dane wymagane do dokonania zakupu klikając na przycisk "Zaloguj się", a następnie wybierając opcję "Zarejestruj się", która zostanie zapisana i przy następnym zakupie będziesz musiał się tylko zalogować. Następnie należy wybrać jedną z wymienionych metod dostawy. Na liście pojawi się aktualny koszt danej metody dostawy. W zależności od sposobu dostawy będziesz musiał wybrać adres dostawy (w przypadku przesyłek kurierskich) lub miejsce odbioru przesyłki.

Następnie będziesz musiał wybrać odpowiadającą Ci metodę płatności i wprowadzić dane do faktury. Masz możliwość dokonania przelewu bankowego z góry, w tym przypadku dane wymagane do przelewu (numer konta, nazwa firmy, bank itp.) zostaną również wyświetlone po wybraniu opcji "Przelew bankowy (płatność z góry)". W przypadku płatności kartą bankową, płatność zostanie zrealizowana bezpośrednio po finalizacji za pośrednictwem Simple Pay, a wiadomość o powodzeniu płatności otrzymają Państwo drogą mailową. W przypadku przesyłki kurierskiej lub odbioru w punkcie odbioru, można również zapłacić za pobraniem. Należy pamiętać, że płatność za pobraniem jest dostępna tylko w przypadku płatności gotówką. W przypadku płatności za pobraniem w punktach odbioru możesz również zapłacić gotówką lub kartą kredytową. Kliknij przycisk "Przejdź do podsumowania", aby podsumować swoje zamówienie. Tutaj możesz przejrzeć swoje zamówienie przed jego finalizacją, całkowitą kwotę do zapłaty wraz z kosztami dostawy w Brutto (Ft). W polu "Komentarz do zamówienia" możesz zostawić wiadomość tekstową dla naszych Kolegów lub Kuriera. Zamówienie możesz sfinalizować klikając przycisk "Zamów" po zaakceptowaniu warunków niniejszego OWU oraz Polityki Prywatności, a w przypadku płatności kartą kredytową po zaakceptowaniu warunków płatności. Użytkownik otrzyma na swoje konto e-mail powiadomienie o potwierdzeniu zamówienia. W przypadku jakichkolwiek pytań, modyfikacji lub problemów po sfinalizowaniu zamówienia, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym personelem pod adresem rendeles@balancefood.hu lub telefonicznie pod numerem +36 30 291 21 44.

 

 

System punktów lojalnościowych

 

 

Za każde 50 HUF wydane na zakupy nagradzamy Cię 1 punktem, który możesz zrealizować w dowolnym momencie w przyszłości. Każdy 1 punkt może być wymieniony na 1 HUF. Aby pomóc naszym klientom, punkty są obliczane i wyświetlane automatycznie, więc możesz zobaczyć, ile punktów lojalnościowych zdobyłbyś kupując wybrany produkt, zanim go kupisz. Za produkty przecenione i koszty wysyłki punkty lojalnościowe nie będą naliczane! Punkty lojalnościowe pojawią się na Twoim koncie zaraz po zakupie, ale możemy zagwarantować, że zostaną one doliczone tylko do paczek, które faktycznie otrzymasz..

 

Ze względu na warunki techniczne systemu punktów lojalnościowych, punkty mogą być naliczane i umarzane wyłącznie przez naszych Klientów posiadających zarejestrowane konto!  Swoje punkty możesz śledzićpo zalogowaniu się na swoje konto na stronie głównej swojego profilu. Dotychczasowe punkty można zrealizować po zakończeniu zakupów w "Kasie", w przeznaczonym do tego polu należy wpisać liczbę punktów lojalnościowych, które chcą Państwo zrealizować podczas zakupów, zostaną one automatycznie odliczone

 

Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowanym klientem, a chciałbyś zbierać punkty lojalnościowe, kliknij na poniższy link, aby w kilka chwil zarejestrować się w naszym sklepie internetowym!

 

Przejdź do rejestracji!

 

System punktów lojalnościowych nie dotyczy naszych klientów z grupy Reseller! Dziękujemy za zrozumienie!

Grupy zakupowe

 

 

Przy dużych zakupach lub jako powracający klient masz możliwość dołączenia do grupy klientów z wyższym rabatem! Jeśli spełniasz kryteria przejścia do kolejnej grupy klientów, otrzymasz powiadomienie e-mail, a aktualizacja będzie automatyczna.

 

Z przyczyn technicznych z rabatów grupowych mogą korzystać tylko Klienci posiadający zarejestrowane konto użytkownika!

 

 1. Kupujący lojalnościowy

 

Jeśli Twoje łączne zakupy osiągną wartość 50.000 Ft - 100.000 Ft, znajdziesz się w naszej kategorii Frequent Buyer! Nasi lojalni klienci otrzymają automatycznie 2% zniżki na wszystkie swoje zakupy, a także mogą dalej zbierać punkty lojalnościowe! Po zalogowaniu się jako użytkownik, obok produktów automatycznie zobaczysz obowiązujące Cię ceny zniżkowe, więc nie musisz nic więcej robić, aby zrealizować swój rabat!

 

 1. Sprzedawca

 

Jeśli wartość Twoich łącznych zakupów przekracza 100.000 HUF, znajdziesz się w naszej kategorii Reseller! Nasi powracający klienci automatycznie otrzymują 3% zniżki na wszystkie zakupy! Po zalogowaniu się, automatycznie zobaczysz przy produktach ich obniżone ceny, więc nie musisz robić nic więcej, aby zrealizować swój rabat!

 

Rabaty ilościowe

 

 

Wszyscy nasi klienci otrzymują automatyczny rabat ilościowy przy zakupach ryczałtowych o większej wartości.                    Zniżki są dostępne bez rejestracji i obowiązują również naszych częstych nabywców i sprzedawców. Kwota rabatu będzie już wskazana w "Koszyku" i zostanie automatycznie odliczona od całkowitej kwoty w momencie zakupu!

 

Nasze rabaty:

 

2% rabat dla wszystkich zakupów pomiędzy 50.000 HUF - 100.000 HUF.

 

3% rabat dla wszystkich zakupów powyżej 100.000 HUF.

 

 

 

Finalizacja zamówienia (złożenie oferty)

 

Jeśli upewnisz się, że zawartość koszyka odpowiada produktom, które chcesz zamówić, a Twoje dane są poprawne, możesz zrealizować zamówienie, klikając przycisk "Złóż zamówienie". Informacje podane na stronie internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy do zawarcia umowy. W przypadku zamówień objętych niniejszymi OWU, za Oferenta uważa się Użytkownika.

 

Klikając na przycisk "Złóż zamówienie", wyraźnie potwierdzasz, że Twoja oferta będzie uważana za złożoną, a Twoje oświadczenie, w przypadku potwierdzenia przez Sprzedającego zgodnie z niniejszymi OWU

 • będzie podlegało zapłacie. Jesteś związany swoją ofertą przez okres 48 godzin. Jeżeli Twoja oferta nie zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin zgodnie z niniejszymi OWU, zostaniesz zwolniony z obowiązku złożenia oferty.

 

Realizacja zamówienia, zawarcie umowy

 

Zamówienie możesz złożyć w dowolnym momencie. Sprzedawca potwierdzi Twoją ofertę drogą elektroniczną nie później niż w dniu roboczym po wysłaniu oferty. Umowa zostanie zawarta w momencie, gdy wiadomość potwierdzająca wysłana przez Sprzedawcę stanie się dostępna dla Ciebie w Twoim systemie pocztowym.

 

 

Metody płatności

Przelew bankowy

 

 

Za produkty można również zapłacić przelewem. Dane wymagane do wykonania przelewu:

Beneficjent.

Numer konta bankowego: 12010721-01641622-00100009

W polu komunikacyjnym należy podać numer zamówienia oraz nazwę zamawiającego (jeśli kwota nie jest przekazywana przez zamawiającego).

 

Płatność kartą kredytową

 

W naszym sklepie internetowym można szybko i bezpiecznie zapłacić kartą kredytową za pośrednictwem Simple Pay. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie Prosta płatność kartą kredytową (Grupa OTP).

 

Płatność przy odbiorze

 

Jeśli chcesz zapłacić za wartość zamówienia przy odbiorze przesyłki, wybierz metodę płatności "Za pobraniem".

 

We wszystkich przypadkach płatności przy odbiorze za pobraniem, do wartości zamówienia i kosztów dostawy zostanie doliczona opłata za pobranie. Opłata za odbiór będzie pobierana również w przypadku bezpłatnej dostawy.

Opłata za pobranie: 300 HUF/paczka (cena zawiera podatek VAT)

 

Informujemy, że w przypadku dostawy do domu możemy zagwarantować jedynie płatność gotówką u Kuriera, prosimy o wcześniejszy kontakt z Kurierem w celu zapytania o możliwość płatności kartą kredytową u Kuriera. Dziękujemy za zrozumienie!

 

Płatność kartą kredytową Simple (grupa OTP)

 

System prostych płatności online jest tworzony i obsługiwany przez OTP Mobil Kft. OTP Mobil Kft. jest członkiem grupy OTP.

 

Klienci korzystający z serwisu mogą wybrać proste i bezpieczne rozwiązanie płatnicze Simple dla zakupów online. W tym przypadku mogą dokonać płatności w zwykły sposób, poprzez interfejs Simple.

 

Proces płatności jest taki sam jak procedura płatności oferowana przez banki w ramach podobnej usługi. W trakcie trwania usługi Simple monitoruje transakcje, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi, a więc posiadaczowi karty, i pomaga zapobiegać nieoczekiwanym zdarzeniom.

 

 

JAKIE SĄ ETAPY TRANSAKCJI?

 

 1. Klikając na przycisk "Zapłać" zostaniesz przekierowany na stronę płatności Simple, gdzie możesz rozpocząć transakcję wpisując dane swojej karty kredytowej.
 2. Po wprowadzeniu danych karty należy sprawdzić, czy są one poprawne.
 3. Przetwarzanie transakcji jest inicjowane w systemach przetwarzania banku.
 4. O wyniku płatności zostaniesz również powiadomiony e-mailem, a Simple przekieruje Cię z powrotem na stronę sklepu internetowego.

 

Więcej informacji: https://www.simple.hu/Fooldal

 

Metody odbioru, opłaty za odbiór

Nazwa odbiorcy: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt

Felelősségü Társaság

Adres odbiorcy: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Numer telefonu odbiorcy: (+36 29) 88 67 00

 

Adres e-mailowy odbiorcy: info@gls-hungary.com

Strona internetowa odbiorcy: https://gls-group.eu

 

 

 

Termin dostawy

 

Ogólny termin realizacji zamówienia upływa od dnia potwierdzenia zamówienia. maksymalnie 30 dni od daty potwierdzenia zamówienia.

 

 

 

 

Zastrzeżenie praw, klauzula własności

 

Jeżeli uprzednio zamówiłeś Produkt, ale nie otrzymałeś go w chwili dostawy (nie dotyczy sytuacji, w której skorzystałeś z prawa odstąpienia od umowy) lub Produkt został zwrócony Sprzedawcy bez wskazania, że nie żądałeś jego dostarczenia, Sprzedawca uzależni realizację zamówienia od zapłaty z góry ceny zakupu i kosztów dostawy.

 

Sprzedawca może wstrzymać się z wydaniem Produktu do czasu, aż upewni się, że płatność za Produkt została skutecznie dokonana przy użyciu rozwiązania płatności elektronicznej (w tym w przypadku, gdy w przypadku Produktu opłacanego przelewem bankowym Kupujący przeleje cenę zakupu w walucie państwa członkowskiego, w którym Produkt jest sprzedawany, a Sprzedawca nie otrzyma pełnej kwoty ceny zakupu i kosztów dostawy z powodu przewalutowania oraz prowizji i opłat bankowych). Jeżeli cena Produktu nie została zapłacona w całości, Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o uzupełnienie ceny zakupu.

 

Sprzedaż za granicę

 

Sprzedawca nie rozróżnia nabywców na terytorium Węgier i nabywców spoza terytorium Unii Europejskiej korzystających z Witryny. O ile niniejsze OWU nie stanowią inaczej, Sprzedawca zapewnia dostawę/odbiór zamówionych produktów na terenie Węgier.

 

Postanowienia niniejszych OWU mają zastosowanie również do zakupów dokonywanych poza granicami Węgier, z zastrzeżeniem, że na potrzeby niniejszej klauzuli za kupującego w rozumieniu przepisów odpowiedniego rozporządzenia uznaje się konsumenta, który jest obywatelem lub rezydentem państwa członkowskiego lub przedsiębiorcą mającym siedzibę w państwie członkowskim i nabywającym towary lub usługi na terytorium Unii Europejskiej wyłącznie w celu ich ostatecznej konsumpcji lub w celu działania w takim charakterze. Konsumentem jest osoba fizyczna, która działa w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową.

 

Językiem komunikacji i zakupu jest przede wszystkim język węgierski, Sprzedawca nie jest zobowiązany do komunikowania się z Kupującym w języku państwa członkowskiego Kupującego.

 

Sprzedający nie jest zobowiązany do przestrzegania jakichkolwiek wymogów pozaumownych, takich jak oznakowanie lub wymogi sektorowe, określonych w prawie krajowym państwa członkowskiego Kupującego w odniesieniu do danego Produktu, ani do informowania Kupującego o takich wymogach.

 

 

Sprzedający zastosuje węgierski podatek VAT do wszystkich Produktów, chyba że określono inaczej.

 

Kupujący może wykonywać swoje prawa egzekucyjne na podstawie niniejszych OWH.

 

W przypadku płatności elektronicznej, płatność dokonywana jest w walucie określonej przez Sprzedającego,

 

Sprzedający może wstrzymać się z wydaniem Produktu do czasu, gdy upewni się, że zapłata ceny Produktu i opłaty za dostawę została skutecznie i w pełni dokonana przy użyciu rozwiązania płatności elektronicznej (w tym w przypadku, gdy w przypadku Produktu opłaconego przelewem bankowym Kupujący przekaże cenę zakupu (opłatę za dostawę) w walucie państwa członkowskiego, w którym dokonywana jest płatność, a Sprzedający nie otrzyma pełnej kwoty ceny zakupu ze względu na przewalutowanie oraz prowizje i koszty bankowe). Jeżeli cena Produktu nie została zapłacona w całości, Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego o uzupełnienie ceny zakupu.

 

Sprzedający zapewni również kupującym spoza Węgier takie same udogodnienia w zakresie dostawy, jakie są dostępne dla kupujących z Węgier, w celu dostarczenia Produktu.

 

Jeżeli Kupujący może zażądać dostawy Produktu na Węgry lub do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zgodnie z OWU, Kupujący spoza Węgier może również zażądać dostawy za pomocą któregokolwiek ze sposobów dostawy wskazanych w OWU.

 

Jeśli Klient może wybrać osobisty odbiór Produktu od Sprzedawcy zgodnie z OWU, może to zrobić również Klient spoza Węgier.

 

W przeciwnym razie Kupujący może zażądać dostarczenia Produktu za granicę na własny koszt. Prawo to nie dotyczy Klientów węgierskich.

 

Sprzedawca realizuje zamówienie po uiszczeniu opłaty za dostawę, jeżeli Klient nie uiści opłaty za dostawę na rzecz Sprzedawcy lub nie zorganizuje własnej dostawy w uzgodnionym wcześniej terminie, Sprzedawca rozwiąże umowę i zwróci Klientowi przedpłaconą cenę zakupu.

 

Informacje dla konsumentów dotyczące stosowania rozporządzenia 45/2014 (II. 26.) dekretu rządowego  

 

 

Informacja o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy

 

Jako konsumenta - Kodeks cywilny. Zgodnie z 8:1.1.3 za konsumentów uważa się wyłącznie osoby fizyczne działające poza zakresem swojej profesji, samozatrudnienia lub działalności gospodarczej, zatem osoby prawne nie mogą korzystać z prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyn!

 

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn zgodnie z art. 20 dekretu rządowego 45/2014 (26.II.). Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy

 

 1. a) w przypadku umowy sprzedaży towarów,
 2. ab) w przypadku sprzedaży kilku produktów, gdy dostawa każdego z nich odbywa się w różnym czasie, do ostatniego dostarczonego produktu,

 

konsumenta lub osoby trzeciej innej niż przewoźnik i wskazanej przez konsumenta, przy czym okres ten wynosi 14 dni.

 

Żadne z postanowień niniejszego punktu nie wpływa na prawo konsumenta do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy na mocy niniejszego punktu w okresie między datą zawarcia umowy a datą otrzymania towarów.

 

Jeżeli konsument złożył ofertę zawarcia umowy, ma prawo do wycofania oferty przed zawarciem umowy, co powoduje wygaśnięcie obowiązku złożenia oferty zawarcia umowy.

 

Powiadomienie o anulowaniu, skorzystanie przez konsumenta z prawa do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy

Konsument może skorzystać z prawa przewidzianego w art. 20 dekretu rządowego nr 45/2014 (26.II.) poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia w tej sprawie lub skorzystanie ze wzoru oświadczenia, które można również pobrać ze strony internetowej Strona.

 

Ważność odstąpienia od umowy przez konsumenta

 

Prawo odstąpienia od umowy uważa się za wykonane w terminie, jeżeli konsument wyśle swoje oświadczenie w tym terminie. Termin ten wynosi 14 dni.

 

 

Ciężar udowodnienia, że konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem, spoczywa na konsumencie.

 

Sprzedawca po otrzymaniu odstąpienia od umowy przez konsumenta potwierdza je na nośniku elektronicznym.

 

Obowiązki Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta

Obowiązek zwrotu pieniędzy przez Sprzedającego

 

Jeżeli konsument odstąpi od umowy zgodnie z art. 22 Dekretu Rządowego 45/2014 (26.II.), Sprzedawca zwróci całkowitą kwotę zapłaconą przez konsumenta jako świadczenie wzajemne, w tym koszty poniesione w związku ze świadczeniem, w tym opłatę za dostawę, najpóźniej w ciągu czternastu dni od powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy. Należy pamiętać, że postanowienie to nie dotyczy dodatkowych kosztów spowodowanych wyborem sposobu transportu innego niż najtańszy zwykły sposób transportu.

 

W jaki sposób Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy

 

W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy zgodnie z art. 22 dekretu rządowego 45/2014 (26.II.), Sprzedawca zwróci konsumentowi należną kwotę w taki sam sposób, w jaki konsument skorzystał ze sposobu płatności. Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody konsumenta, Sprzedawca może zastosować inny sposób płatności w celu dokonania zwrotu, ale konsument nie zostanie z tego tytułu obciążony żadną dodatkową opłatą. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane podaniem przez Konsumenta błędnego i/lub niedokładnego numeru rachunku bankowego lub adresu pocztowego.

 

Koszty dodatkowe

 

Jeżeli konsument wyraźnie wybierze sposób transportu inny niż najtańszy zwykły sposób transportu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów wynikających z tego tytułu. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do zwrotu do wysokości wskazanych standardowych kosztów dostawy.

 

Prawo zatrzymania

 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należnej konsumentowi kwoty do czasu, aż konsument zwróci towar lub udowodni ponad wszelką wątpliwość, że go zwrócił, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Nie jesteśmy w stanie przyjąć przesyłek wysłanych za pobraniem lub za pośrednictwem poczty.

 

 

W przypadku odstąpienia od umowy lub zakończenia zobowiązań konsumenta

Zwrot produktu

 

Jeżeli konsument odstąpi od umowy zgodnie z art. 22 dekretu rządowego 45/2014 (26.II.), musi on zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od daty odstąpienia od umowy, lub przekazać go Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru produktu. Zwrot uważa się za dokonany w terminie, jeżeli konsument zwróci towar przed upływem terminu.

 

Bezpośrednie koszty zwrotu produktu

 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy. Jeżeli konsument wypowiada umowę o świadczenie usługi poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość po rozpoczęciu jej wykonywania, musi zapłacić przedsiębiorcy opłatę proporcjonalną do usługi wykonanej do dnia powiadomienia przedsiębiorcy o wypowiedzeniu. Kwota, którą ma zapłacić konsument proporcjonalnie, jest określana na podstawie całkowitej kwoty wynagrodzenia określonego w umowie plus podatek. Jeżeli konsument udowodni, że tak ustalona całkowita kwota jest nadmierna, proporcjonalną kwotę oblicza się na podstawie wartości rynkowej usług świadczonych do dnia rozwiązania umowy. Prosimy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie odebrać produktów zwracanych za pobraniem lub po opłaceniu przesyłki.

 

Zobowiązania konsumenta z tytułu amortyzacji

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za amortyzację wynikającą z użytkowania wykraczającego poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykonane w następujących przypadkach

 

 Sprzedawca wyraźnie zwraca Państwa uwagę na fakt, że nie mogą Państwo skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych w paragrafie 29 (1) Dekretu Rządowego 45/2014 (II.26.):

 

 1. w przypadku umowy o świadczenie usługi - po wykonaniu całej usługi, jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczęło świadczenie usługi za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, a konsument przyjął do wiadomości, że utraci prawo odstąpienia od umowy po wykonaniu całej usługi;

 

 

 1. w odniesieniu do produktu lub usługi, których cena lub opłata podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie, w którym można wykonać prawo odstąpienia od umowy

 

 1. w przypadku produktu, który nie jest produktem prefabrykowanym, który został wyprodukowany zgodnie z instrukcjami lub na wyraźne życzenie konsumenta, lub produktu, który jest wyraźnie zindywidualizowany dla konsumenta;

 

 1. w przypadku produktu łatwo psującego się lub produktu, którego jakość ma być utrzymana przez krótki czas;

 

 1. produkt w zapieczętowanym opakowaniu, którego ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie można zwrócić po otwarciu po dostarczeniu;

 

 1. w odniesieniu do produktu, który ze względu na swój charakter jest nierozerwalnie zmieszany z innymi produktami po dostarczeniu;

 

 1. w odniesieniu do napoju alkoholowego, którego rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych niezależnych od przedsiębiorstwa i którego cena została uzgodniona między stronami w momencie zawarcia umowy sprzedaży, ale umowa nie jest wykonywana przed upływem 30 dni od daty jej zawarcia;

 

 1. w przypadku umowy o świadczenie usług, gdy przedsiębiorstwo, na wyraźne żądanie konsumenta, odwiedza go w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

 

 1. w przypadku sprzedaży kopii nagrania dźwiękowego lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli konsument otworzył opakowanie po dostarczeniu;

 

 1. w odniesieniu do gazet, czasopism i periodyków, z wyjątkiem umów o prenumeratę;

 

 1. umów zawartych na aukcji publicznej;

 

 1. umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, transportu, najmu prywatnego samochodu, gastronomii lub usług związanych z wypoczynkiem, innych niż zapewnienie mieszkania, jeżeli w umowie ustalono termin lub okres spełnienia świadczenia;

 

 1. w odniesieniu do treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczęło spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, a konsument jednocześnie z udzieleniem tej zgody przyjął do wiadomości, że utracił prawo odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia jej wykonywania.

 

 

Gwarancja na akcesoria, Gwarancja na produkt, gwarancja

 

 Niniejsza część obwieszczenia o informacjach dla konsumentów została przygotowana zgodnie z upoważnieniem zawartym w paragrafie 9 (3) rozporządzenia rządu 45/2014 (II.26.), z wykorzystaniem załącznika 3 rozporządzenia rządu 45/2014 (II.26.).

 

Gwarancja na akcesoria

 

W jakich przypadkach można skorzystać z prawa do rękojmi?

 

W przypadku wadliwego wykonania umowy przez Sprzedawcę, mogą Państwo dochodzić od niego roszczeń na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

Jakie prawa przysługują Ci w ramach reklamacji z tytułu rękojmi?

 

Użytkownik może - według własnego wyboru - zgłosić następujące roszczenia gwarancyjne:

 

Możesz zażądać naprawy lub wymiany, chyba że jedno z nich jest niemożliwe lub wiązałoby się z nieproporcjonalnie dużym dodatkowym kosztem dla Sprzedawcy w porównaniu z jakimkolwiek innym zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. Jeżeli Klient nie żądał lub nie mógł żądać naprawy lub wymiany, może żądać proporcjonalnego obniżenia ceny albo może zlecić naprawę lub wymianę wady na koszt Sprzedawcy, a w ostateczności może odstąpić od umowy.

 

Możesz przejść z jednego uprawnienia gwarancyjnego na drugie, ale poniesiesz koszty tej zmiany, chyba że było to uzasadnione lub Sprzedawca podał powód.

 

Jaki jest termin na zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji?

 

Należy powiadomić nas o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu, ale nie później niż dwa miesiące po jej wykryciu. Proszę jednak pamiętać, że nie mogą Państwo powoływać się na jakiekolwiek prawa do dochodzenia odszkodowania po upływie dwuletniego terminu przedawnienia od dnia wykonania umowy.

Jeżeli przedmiotem umowy między konsumentem a przedsiębiorcą jest towar używany, strony mogą uzgodnić krótszy termin przedawnienia; w tym przypadku nie można skutecznie uzgodnić terminu przedawnienia krótszego niż rok.

 

Przeciwko komu można wystąpić z roszczeniami?

 

Użytkownik może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi od Sprzedawcy.

 

 

Jakie są inne warunki dochodzenia swoich praw z tytułu gwarancji akcesoriów?

 

W ciągu sześciu miesięcy od daty spełnienia świadczenia możesz dochodzić roszczeń z tytułu wady, pod warunkiem, że udowodnisz, że towar lub usługa zostały dostarczone przez Sprzedawcę. Jednak po upływie sześciu miesięcy od daty wykonania świadczenia, to na Tobie spoczywa ciężar udowodnienia, że wykryta przez Ciebie wada istniała w chwili wykonania świadczenia.

 

W przypadku produktów używanych uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji różnią się zazwyczaj od zasad ogólnych. W przypadku produktów używanych również możemy mówić o wadliwym wykonaniu, ale musimy wziąć pod uwagę okoliczności, w których Kupujący mógł się spodziewać wystąpienia określonych wad. W wyniku starzenia się produktu występowanie określonych wad jest coraz częstsze, co oznacza, że nie można przyjąć, iż produkt używany może być tej samej jakości co produkt nowo zakupiony. Na tej podstawie Kupujący może dochodzić swoich uprawnień z tytułu rękojmi tylko w odniesieniu do wad, które nie są wynikiem użytkowania i które powstają niezależnie od wad wynikających z użytkowania. Jeżeli produkt używany jest wadliwy, a Klient będący Konsumentem został o tym poinformowany w chwili zakupu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za znaną wadę.

 

Gwarancja na produkt

 

W jakich przypadkach można skorzystać z prawa do gwarancji na produkt?

 

W przypadku wady rzeczy ruchomej (produktu) można wybrać pomiędzy roszczeniem gwarancyjnym dotyczącym akcesoriów a roszczeniem gwarancyjnym dotyczącym produktu.

 

Jakie prawa przysługują Ci w ramach reklamacji z tytułu gwarancji produktu?

 

W ramach reklamacji z tytułu rękojmi za produkt można żądać jedynie naprawy lub wymiany wadliwego produktu.

 

W jakich przypadkach produkt jest uznawany za wadliwy?

 

Produkt jest wadliwy, jeśli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w chwili wprowadzenia go do obrotu lub nie posiada właściwości opisanych przez producenta.

 

Jaki jest termin na zgłoszenie roszczeń z tytułu gwarancji produktu?

 

Na zgłoszenie roszczenia z tytułu gwarancji na produkt masz dwa lata od daty wprowadzenia produktu do obrotu przez producenta. Po upływie tego terminu traci się to prawo.

 

 

Przeciwko komu i na jakich innych warunkach można dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na produkt?

 

Prawo do roszczeń z tytułu gwarancji na produkt możesz realizować tylko wobec producenta lub dystrybutora rzeczy ruchomej. Aby móc dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na produkt, należy udowodnić, że produkt jest wadliwy.

 

W jakich przypadkach producent (dystrybutor) jest zwolniony z obowiązku udzielenia gwarancji na produkt?

 

Producent (dystrybutor) jest zwolniony z obowiązku udzielenia gwarancji na produkt tylko wtedy, gdy może udowodnić, że:

 

 • wyprodukowała lub wprowadziła do obrotu produkt w celach innych niż jej działalność, lub
 • wada nie była wykrywalna zgodnie ze stanem nauki i techniki w chwili wprowadzenia do obrotu, lub
 • wada produktu wynika z zastosowania prawa lub obowiązkowej normy narzuconej przez organ władzy publicznej.

 

Producent (dystrybutor) musi udowodnić tylko jedną przyczynę zwolnienia.

 

Należy pamiętać, że nie można jednocześnie dochodzić roszczeń z tytułu wady akcesoriów i gwarancji na produkt. Jeśli jednak roszczenie z tytułu gwarancji produktu zostanie rozpatrzone pozytywnie, można dochodzić roszczeń gwarancyjnych wobec producenta za wymieniony produkt lub naprawioną część.

 

Gwarancja

 

W jakich przypadkach można skorzystać z prawa do gwarancji?

 

Zgodnie z Dekretem Rządowym 151/2003 (IX. 22.) w sprawie obowiązkowej gwarancji na niektóre konsumenckie dobra trwałe, Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na sprzedaż konsumenckich dóbr trwałych wymienionych w załączniku nr 1 do Dekretu (np.: artykuły techniczne, narzędzia, maszyny) oraz ich akcesoriów i komponentów (zwanych dalej - w niniejszym punkcie - zbiorczo towarami konsumpcyjnymi) w zakresie w nim określonym.

 

Jakie są Twoje uprawnienia z tytułu gwarancji i w jakich terminach? Prawa do gwarancji

Kupujący może co do zasady domagać się od Sprzedawcy naprawy, a w przypadkach wymienionych w punkcie "Zasady rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych" wymiany i zwrotu pieniędzy na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rządu 151/2003 (IX. 22.).

 

 

Kupujący może również, według swojego wyboru, zgłosić roszczenie o naprawę bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy, dowolnym lokalu, oddziale lub serwisie naprawczym wskazanym przez Sprzedawcę na bilecie gwarancyjnym.

 

Termin zatwierdzenia

 

Roszczenie gwarancyjne jest ważne przez czas trwania gwarancji, czas trwania gwarancji zgodnie z rozporządzeniem rządu 151/2003 (IX. 22.):

 

 1. Jeden rok w przypadku ceny sprzedaży wynoszącej 10 000 HUF, ale mniej niż 100 000 HUF,
 2. dwa lata w przypadku ceny sprzedaży przekraczającej 100 000 HUF, ale nieprzekraczającej 250 000 HUF,
 3. trzy lata w przypadku sprzedaży powyżej 250 000 HUF.

 

Niedotrzymanie tych terminów powoduje utratę uprawnień, przy czym w przypadku naprawy towaru konsumpcyjnego okres gwarancji zostanie przedłużony od dnia wydania go do naprawy o czas, w którym Klient z powodu wady nie mógł korzystać z towaru konsumpcyjnego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania Kupującemu towaru konsumpcyjnego, a jeżeli montażu dokonuje Sprzedawca lub jego przedstawiciel - od dnia montażu.

 

Jeżeli Kupujący oddał towar konsumpcyjny do użytku po upływie sześciu miesięcy od dnia wydania, datą początkową okresu gwarancji jest data wydania towaru konsumpcyjnego.

 

Zasady postępowania z reklamacją z tytułu gwarancji

 

Zajmując się naprawą, Sprzedawca dołoży starań, aby naprawa została wykonana w terminie 15 dni. Bieg terminu naprawy rozpoczyna się w momencie otrzymania towaru konsumpcyjnego.

 

Jeżeli naprawa lub wymiana trwa dłużej niż piętnaście dni, Sprzedawca musi poinformować Kupującego o przewidywanym czasie naprawy lub wymiany.

 

Jeżeli w okresie gwarancji pierwsza naprawa towaru konsumpcyjnego przez Sprzedawcę ustali, że towar konsumpcyjny nie może być naprawiony, Sprzedawca musi wymienić towar konsumpcyjny w ciągu ośmiu dni, chyba że Kupujący postanowił inaczej. Jeżeli wymiana towaru konsumpcyjnego nie będzie możliwa, Sprzedawca zwróci Kupującemu w ciągu ośmiu dni cenę zakupu wskazaną na przedstawionym przez konsumenta dowodzie zapłaty ceny towaru konsumpcyjnego, tj. na fakturze lub paragonie wystawionym zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.

 

 

Akceptując OWU, Kupujący wyraża zgodę na informowanie go o tym fakcie drogą elektroniczną lub w inny sposób, który może być wykorzystany do udowodnienia odbioru przez Kupującego.

 

Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie naprawić towaru konsumpcyjnego w ciągu 30 dni:

 

 • jeśli Klient wyraził na to zgodę, naprawa może być wykonana w późniejszym terminie, lub
 • jeżeli Klient nie zgadza się na wykonanie naprawy w późniejszym terminie lub nie złożył stosownego oświadczenia, towar konsumpcyjny musi zostać wymieniony w ciągu ośmiu dni od upływu 30-dniowego okresu bez rezultatu, lub
 • jeżeli Klient nie zgadza się na późniejsze wykonanie naprawy lub nie złożył stosownego oświadczenia, ale towar konsumpcyjny nie może zostać wymieniony, cena sprzedaży towaru konsumpcyjnego podana na fakturze lub paragonie zostanie zwrócona Klientowi w ciągu ośmiu dni od upływu 30-dniowego terminu bez rezultatu.

 Jeżeli towar konsumpcyjny ulegnie awarii po raz 4, Klient ma prawo do:                  Sprzedającego na poczet roszczenia o naprawę, lub

zażądać od Sprzedawcy proporcjonalnego obniżenia ceny zakupu zgodnie z paragrafem 6:159 (2) (b) ustawy V z 2013 r. o Kodeksie Cywilnym z 2013 r.

(zamiast roszczenia o naprawę, lub zlecić naprawę lub inne naprawienie towaru na koszt Sprzedawcy zgodnie z paragrafem

6:159 (2) (b) ustawy V z 2013 r. o Kodeksie Cywilnym z 2013 r. zamiast roszczenia o naprawę, lub

jeżeli Kupujący nie skorzysta lub nie zadeklarował tych praw (naprawa, obniżenie ceny i inne środki zaradcze na koszt Sprzedawcy), towar konsumpcyjny musi zostać wymieniony w ciągu 8 dni, a jeżeli towar konsumpcyjny nie może zostać wymieniony, cena sprzedaży wskazana na fakturze lub paragonie za towar konsumpcyjny musi zostać zwrócona w ciągu 8 dni.

 

Wyjątki

 

Zasady zawarte w punkcie "Zasady rozpatrywania reklamacji" nie mają zastosowania do rowerów elektrycznych, skuterów elektrycznych, quadów, motocykli, motorowerów, samochodów osobowych, przyczep kempingowych, przyczep samochodowych, przyczep z przyczepami, przyczepek i motorowerów.

 

Jednak nawet w przypadku tych produktów, Sprzedawca dołoży starań, aby spełnić żądanie naprawy w ciągu 15 dni.

 

Jeżeli naprawa lub wymiana trwa dłużej niż piętnaście dni, Sprzedawca musi poinformować Kupującego o przewidywanym czasie naprawy lub wymiany.

 

 

Jaka jest relacja między gwarancjami a innymi uprawnieniami z tytułu rękojmi?

 

Gwarancja jest uzupełnieniem uprawnień gwarancyjnych (gwarancja na produkt i akcesoria), podstawowa różnica pomiędzy ogólnymi uprawnieniami gwarancyjnymi a gwarancją polega na tym, że w przypadku gwarancji ciężar dowodu spoczywa na konsumencie w mniejszym stopniu.

 

Towary konsumpcyjne objęte obowiązkową gwarancją na podstawie rozporządzenia rządu nr 151/2003, które są nieruchome lub ważą więcej niż 10 kg lub nie mogą być przewożone jako bagaż podręczny w środkach transportu publicznego, z wyjątkiem pojazdów, muszą być naprawione w miejscu użytkowania. Jeżeli naprawa nie może być dokonana w miejscu użytkowania, demontaż, montaż, usunięcie i zwrot przeprowadza przedsiębiorstwo lub, w przypadku zlecenia naprawy skierowanego bezpośrednio do zakładu naprawczego, zakład naprawczy.

 

W okresie obowiązywania gwarancji obowiązkowej przedsiębiorstwo sprzedawcy nie może narzucić konsumentowi warunków mniej korzystnych niż prawa, które przyznają przepisy dotyczące gwarancji obowiązkowych. Po tym okresie warunki gwarancji dobrowolnej mogą być jednak dowolnie ustalane, ale gwarancja nie może naruszać ustawowych praw konsumenta, w tym praw opartych na gwarancji przydatności do celu.

 

Wniosek o wymianę w ciągu trzech dni roboczych

 

W przypadku sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego obowiązuje również wymóg wymiany w ciągu trzech dni roboczych. Wymóg wymiany w ciągu trzech dni roboczych ma zastosowanie do trwałych dóbr konsumpcyjnych objętych dekretem rządowym 151/2003 (22.IX.), zgodnie z którym, jeśli na wymóg wymiany powołano się w ciągu 3 dni roboczych, sprzedawca musi zinterpretować to jako oznaczające, że produkt był wadliwy już w momencie sprzedaży i musi wymienić produkt bez dalszych czynności.

 

Kiedy Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku rękojmi?

 

Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku gwarancyjnego tylko wtedy, gdy udowodni, że przyczyna wady powstała po wykonaniu świadczenia.

 

Należy pamiętać, że nie można jednocześnie zgłaszać roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji lub roszczeń z tytułu gwarancji produktu i roszczeń z tytułu gwarancji dotyczących tej samej wady, ale uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują Państwu niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

Polityka prywatności
Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

Data przyjęcia: 01-01-2022

Administrator Danych Osobowych

Nazwa: Balance Food Kft.

Siedziba firmy: 2182 Domony, hrsz. 4201

Adres do korespondencji, reklamacji: 2182 Domony hrsz.

E-mail:services@balancefood.hu

Numer telefonu: 06302912144

Strona internetowa: http://www.balancefood.hu

Dostawca hostingu

Nazwa: ShopRenter.hu Kft.

Adres do korespondencji: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail: info@shoprenter.hu

Numer telefonu: -

Opis przetwarzania danych dokonywanego w ramach funkcjonowania sklepu internetowego

Informacja o stosowaniu plików cookies

Co to jest cookie?

Administrator danych używa tzw. plików cookies, gdy odwiedzasz stronę internetową. Plik cookie to zestaw liter i cyfr, które nasza strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika w celu zapisania pewnych ustawień, ułatwienia korzystania z naszej strony internetowej i pomocy w zbieraniu pewnych istotnych informacji statystycznych o naszych odwiedzających.

 

Niektóre z plików cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i nie mogą być wykorzystane do identyfikacji indywidualnego użytkownika, ale niektóre z nich zawierają unikalny identyfikator - tajny, losowo wygenerowany ciąg liczb - który jest przechowywany na urządzeniu użytkownika, co zapewnia jego identyfikację. Czas trwania każdego pliku cookie jest opisany w odpowiednim opisie każdego pliku cookie.

Kontekst prawny i podstawa prawna dla plików cookies:

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Główne cechy plików cookies używanych przez stronę:

Pliki cookies ściśle niezbędne do prowadzenia działalności: Te pliki cookies są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i pozwalają na korzystanie z podstawowych funkcji strony. W przypadku ich braku wiele funkcji strony nie będzie dla Ciebie dostępnych. Czas życia tego typu plików cookie jest ograniczony do czasu trwania sesji.

Pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika: Te pliki cookie zbierają informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryny, takie jak to, które strony odwiedza najczęściej lub jakie komunikaty o błędach otrzymuje z witryny. Te pliki cookies nie zbierają żadnych informacji identyfikujących odwiedzającego, czyli pracują z całkowicie ogólnymi, anonimowymi informacjami. Dane z tego wykorzystujemy do poprawy działania strony internetowej. Czas życia tego typu plików cookie jest ograniczony do czasu trwania sesji.

employee_login_last_email Podczas logowania adres e-mail jest przechowywany do momentu zamknięcia przeglądarki.

Ealrm, ealem, ealpw Zapewnia stały dostęp. Jego żywotność wynosi 180 dni.

Come_from Wykonuje przekierowanie dostępu. Dożywocie 10 minut.

predictionioPlik cookie z identyfikatorem użytkownika w celu polecania spersonalizowanych reklam. Żywotność 3 miesiące.

Currency Przechowuje on walutę klienta. Jego żywotność wynosi 30 dni.

Google Analytics cookie: Googee Analytics to narzędzie analityczne firmy Google, które pomaga właścicielom stron internetowych i aplikacji uzyskać dokładniejszy obraz działań ich użytkowników. Serwis może wykorzystywać pliki cookie do gromadzenia informacji i tworzenia raportów dotyczących statystyk korzystania z witryny bez indywidualnego identyfikowania osób odwiedzających Google. Główny plik cookie używany przez Google Analytics to

 

 „_ ga” cookie. Oprócz raportów generowanych na podstawie statystyk użytkowania witryny, Google

Analytics, wraz z niektórymi reklamowymi plikami cookie opisanymi powyżej, mogą być również wykorzystywane do wyświetlania bardziej trafnych reklam w produktach Google (takich jak wyszukiwarka Google) i w całej sieci.

Pliki cookies ściśle niezbędne do prowadzenia działalności: Te pliki cookies są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i pozwalają na korzystanie z podstawowych funkcji strony. W przypadku ich braku wiele funkcji strony nie będzie dla Ciebie dostępnych. Czas życia tego typu plików cookie jest ograniczony do czasu trwania sesji.

Pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika: Te pliki cookie zbierają informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryny, takie jak to, które strony odwiedza najczęściej lub jakie komunikaty o błędach otrzymuje z witryny. Te pliki cookies nie zbierają żadnych informacji identyfikujących odwiedzającego, czyli pracują z całkowicie ogólnymi, anonimowymi informacjami. Dane z tego wykorzystujemy do poprawy działania strony internetowej. Czas życia tego typu plików cookie jest ograniczony do czasu trwania sesji.

Plik cookie z programem pracy: Te pliki cookie przechowują lokalizację odwiedzającego, język przeglądarki, walutę płatności, a ich żywotność trwa do momentu zamknięcia przeglądarki lub maksymalnie przez 2 godziny.

Cookie użytkownika odsyłającego:    .Rejestrowane jest z jakiej strony zewnętrznej odwiedzający wszedł na stronę zz.

Ich żywotność trwa do momentu zamknięcia przeglądarki.

Ostatnio oglądany produkt cookie: Zapisuje on produkty ostatnio oglądane przez odwiedzającego. Ich żywotność wynosi 60 dni.

Ostatnio oglądana kategoria cookie: Zapisuje ostatnio oglądaną kategorię. Jego żywotność wynosi 60 dni.

Polecane produkty cookie: Funkcja "poleć znajomemu" zapisuje listę produktów, które chcesz polecić. Żywotność 60 dni.

Wersja mobilna, design cookie: Wykrywa urządzenie, z którego korzysta odwiedzający i przełącza się na pełny widok na urządzeniach mobilnych. Żywotność 365 dni.

Cookie akceptujące: Zaakceptuj oświadczenie o przechowywaniu plików cookies w budce ostrzegawczej po przyjeździe na odaka. Jego żywotność wynosi 365 dni.

Plik cookie koszyka: Rejestruje produkty znajdujące się w koszyku. Jego żywotność wynosi 365 dni.

Inteligentna oferta cookie: Intoiligens                 meajelenítézének keltékeleit rögzíti (|^l. volt-e

már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Jego żywotność wynosi 30 dni.

Wyjście #2 cookie: Opcja nr 2 powoduje wylogowanie odwiedzającego po 90 dniach. Jego żywotność wynosi 90 dni.

Plik cookie służący do identyfikacji backendu: Identyfikator serwera backendowego. Czas życia aż do

zamknięcia przeglądarki.

employee_login_last_email Podczas logowania adres e-mail jest przechowywany do momentu zamknięcia przeglądarki.

Ealrm, ealem, ealpw Zapewnia stały dostęp. Jego żywotność wynosi 180 dni.

Come_from Wykonuje przekierowanie dostępu. Dożywocie 10 minut.

predictionio Plik cookie z identyfikatorem użytkownika w celu polecania spersonalizowanych reklam.

Żywotność 3 miesiące.

Currency Przechowuje on walutę klienta. Jego żywotność wynosi 30 dni.

Facebook pixel (Facebook cookie) Konto na Facebooku to kod, który

strona będzie raportować o konwersjach, grupach docelowych i dostarczać właścicielowi strony szczegółową analitykę dotyczącą korzystania ze strony. Facebook pixel pozwala na wyświetlanie spersonalizowanych ofert i reklam osobom odwiedzającym Twoją stronę internetową na Facebooku. Z polityką prywatności Facebooka można zapoznać się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Jeśli nie zaakceptujesz korzystania z plików cookie, pewne funkcje nie będą dla Ciebie dostępne. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania plików cookie, skorzystaj z poniższych linków:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage- cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your- computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari:_____ https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-

sfri11471/mac

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

 

 

Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umów

Może wystąpić więcej niż jedno zdarzenie przetwarzania danych na potrzeby zawierania umów i wykonywania umów. Należy pamiętać, że przetwarzanie danych w związku z obsługą reklamacji i zarządzaniem gwarancją będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy skorzystają Państwo z jednego z tych praw.

Jeśli nie dokonują Państwo zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, a są jedynie gościem sklepu internetowego, przetwarzanie w celach marketingowych może dotyczyć Państwa, jeśli udzielą nam Państwo zgody na cele marketingowe.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat przetwarzania w celu zawierania umów i wykonywania umów:

Kontakt

Na przykład, jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, formularz kontaktowy lub telefon z pytaniem o produkt.

Nie musisz się z nami wcześniej kontaktować, możesz w każdej chwili złożyć zamówienie w sklepie internetowym bez kontaktu z nami.

Przetwarzane dane

Informacje, które podałeś, gdy się z nami kontaktowałeś.

Czas trwania przetwarzania

Dane będą przetwarzane tylko do momentu zakończenia kontaktu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Twoja dobrowolna zgoda, którą przekazujesz Administratorowi danych kontaktując się z nami. [Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia]

Rejestracja na stronie internetowej

Dzięki przechowywaniu danych podanych podczas rejestracji Administrator Danych może zapewnić wygodniejszą obsługę (np. osoba, której dane dotyczą nie musi ponownie podawać swoich danych przy kolejnym zakupie). Rejestracja nie jest warunkiem zawarcia umowy.

Przetwarzane dane

 

Podczas przetwarzania danych Administrator danych przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, cechy zakupionego produktu oraz datę zakupu.

Czas trwania przetwarzania

Do czasu wycofania zgody.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana dobrowolna zgoda, którą przekazuje Pani/Pan Administratorowi Danych poprzez rejestrację [przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia]

Realizacja zamówienia

Czynności przetwarzania danych niezbędne do wykonania umowy przy realizacji zamówień

Przetwarzane dane

Administrator danych przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, cechy zakupionego produktu, numer zamówienia oraz datę zakupu.

Jeżeli złożyli Państwo zamówienie w sklepie internetowym, przetwarzanie danych i podanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.

Czas trwania przetwarzania

Dane będą przetwarzane przez 5 lat zgodnie z cywilnoprawnym okresem przedawnienia.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Wykonanie umowy. [Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia]

Wystawienie faktury

Przetwarzanie danych odbywa się w celu wystawiania faktur zgodnie z przepisami prawa oraz w celu realizacji obowiązku prowadzenia dokumentacji księgowej. Zgodnie z art. 169 ust. 1-2 Ordynacji podatkowej firmy muszą prowadzić dokumenty księgowe, które bezpośrednio i pośrednio wspierają księgowość.

 

Przetwarzane dane

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Czas trwania przetwarzania

Wystawione faktury należy przechowywać przez 8 lat od daty wystawienia faktury, zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy państwowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Zgodnie z art. 159 ust. 1 ustawy CXXVII z 2007 r. o podatku od towarów i usług, wystawienie faktury jest obowiązkowe i musi być przechowywane przez 8 lat zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy C z 2000 r. o rachunkowości [przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia].

Przetwarzanie danych związane z transportem towarów

Przetwarzanie danych odbywa się w celu dostarczenia zamówionego produktu.

Przetwarzane dane

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Czas trwania przetwarzania

Administrator Danych przetwarza dane przez okres realizacji dostawy zamówionego towaru.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Wykonanie umowy [przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia].

Odbiorcy i podmioty przetwarzające dane związane z transportem towarów

Nazwa odbiorcy: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adres odbiorcy: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Numer telefonu odbiorcy: https://gls-group.com/HU/hu/kontakt/elerhetoseg

Adres e-mailowy odbiorcy: info@gls-hungary.com

Strona internetowa odbiorcy: https://gls-group.com/HU/hu/home

Firma kurierska pomoże w dostarczeniu zamówionego towaru na podstawie umowy z Administratorem danych. Firma kurierska będzie przetwarzać otrzymane dane osobowe zgodnie z polityką prywatności dostępną na swojej stronie internetowej.

 

Obsługa roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji

Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji muszą być rozpatrywane zgodnie z przepisami dekretu 19/2014 (IV. 29.) NGM, który określa również sposób, w jaki musimy rozpatrywać Twoje roszczenia.

Przetwarzane dane

Przy rozpatrywaniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji musimy postępować zgodnie z zasadami Rozporządzenia 19/2014 (IV. 29.) NGM.

Zgodnie z rozporządzeniem jesteśmy zobowiązani do prowadzenia rejestru zgłoszonych nam roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, w którym zapisujemy:

 • swoje imię i nazwisko, adres oraz oświadczenie, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych zapisanych w protokole zgodnie z rozporządzeniem,
 • nazwę i cenę zakupu ruchomości sprzedawanej w ramach umowy między Tobą a nami,
 • data wykonania umowy,
 • data zgłoszenia błędu,
 • opis błędu,
 • prawo, z którego chce się skorzystać na podstawie gwarancji lub rękojmi; oraz
 • sposób zaspokojenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji lub podstawy do odrzucenia roszczenia lub prawo do jego egzekwowania.

Jeżeli odbierzemy od Państwa zakupiony towar, musimy wystawić pokwitowanie stwierdzające.

 • imię i nazwisko oraz adres,
 • dane niezbędne do przedmiotu,
 • datę otrzymania przedmiotu, oraz
 • termin, w którym można odebrać poprawiony przedmiot.

 

Czas trwania przetwarzania

Przedsiębiorca musi przechowywać dokumentację dotyczącą roszczeń konsumenta z tytułu rękojmi lub gwarancji przez trzy lata od daty jej sporządzenia i okazywać ją na żądanie organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych zgodnie z rozporządzeniem 19/2014 (IV. 29.) NGM [art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1] [przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia].

Rozpatrywanie innych skarg konsumentów

Proces zarządzania danymi prowadzony jest w celu rozpatrywania skarg konsumenckich. Jeśli złożyłeś u nas reklamację, przetwarzanie danych i podanie danych jest niezbędne.

Przetwarzane dane

Imię i nazwisko klienta, numer telefonu, adres e-mail, treść reklamacji.

Czas trwania przetwarzania

Reklamacje gwarancyjne przechowujemy przez 5 lat zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów.

Podstawa prawna przetwarzania danych

To, czy skontaktujesz się z nami z reklamacją, jest decyzją dobrowolną, ale jeśli się z nami skontaktujesz, jesteśmy zobowiązani do zachowania reklamacji w tajemnicy przez 5 lat na podstawie art. 17/A ust. 7 ustawy CLV z 1997 r. o ochronie konsumentów [przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia].

Dane przetwarzane w związku z zasadnością wyrażenia zgody

Podczas rejestracji, składania zamówień, zapisywania się na newslettery system informatyczny przechowuje dane informatyczne związane ze zgodą dla późniejszych celów dowodowych.

Przetwarzane dane

 

Data wyrażenia zgody oraz adres IP osoby, której dane dotyczą.

Czas trwania przetwarzania

Ze względu na wymogi prawne, zgoda musi być możliwa do zweryfikowania w późniejszym czasie, dlatego okres przechowywania danych będzie przechowywany przez okres przedawnienia po zaprzestaniu przetwarzania danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia nakłada ten obowiązek. [Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia]

Przetwarzanie danych do celów marketingowych

Przetwarzanie danych w związku z wysyłką newslettera

Przetwarzane dane

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Czas trwania przetwarzania

Do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Twoja dobrowolna zgoda, którą udzielasz Administratorowi Danych zapisując się na newsletter [przetwarzanie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia]

Przetwarzanie danych związanych z wysyłaniem i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam

Przetwarzane dane

Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

Czas trwania przetwarzania

 

Do czasu wycofania zgody.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Pani/Pana konkretna i dobrowolna zgoda udzielona Administratorowi Danych w momencie rejestracji danych [przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia]

Remarketing

Zarządzanie danymi jako działanie remarketingowe odbywa się za pomocą plików cookies.

Przetwarzane dane

Dane przetwarzane przez pliki cookies zgodnie z definicją zawartą w informacji o plikach cookies.

Czas trwania przetwarzania

Okres retencji plików cookie, więcej informacji dostępnych jest tutaj:

Ogólna informacja Google o plikach cookie: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Prospekt Google Analitycs:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Prospekt Facebooka:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry product=ad settings screen

Podstawa prawna przetwarzania danych

Twoja dobrowolna zgoda, którą przekazujesz Administratorowi Danych korzystając ze strony internetowej [przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia].

Losowanie nagród

Proces przetwarzania danych odbywa się w celu przeprowadzenia losowania nagród.

Przetwarzane dane

Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

Czas trwania przetwarzania

Dane zostaną usunięte po zakończeniu konkursu, z wyjątkiem danych zwycięzcy, które Administrator Danych jest zobowiązany przechowywać przez 8 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dobrowolna zgoda, którą wyrażają Państwo Administratorowi Danych korzystając ze strony internetowej. [Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia]

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

PRZYKŁAD

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Celem zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Administratorem danych a osobą, której dane dotyczą, wynik zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest monitorowany przez pracowników Administratora danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, do wyrażenia swojego punktu widzenia oraz do wniesienia sprzeciwu wobec decyzji.

Administrator danych stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w następujących przypadkach:

Rabat lojalnościowy - logika stosowana: - konsekwencje dla danej osoby:

Kod kuponu

 • logika stosowana: - konsekwencje dla danej osoby: Kalkulator opłat za transport oparty na wadze
 • logika stosowana: - konsekwencje dla danej osoby: Kalkulator opłat transportowych oparty na wartości
 • logika stosowana: - konsekwencje dla danej osoby:

Inne przetwarzanie danych

Jeżeli Administrator Danych zamierza dokonywać dalszego przetwarzania, to z wyprzedzeniem informuje o istotnych okolicznościach przetwarzania (pochodzenie prawne i podstawa prawna przetwarzania, cel przetwarzania, zakres przetwarzanych danych, czas trwania przetwarzania).

Informuje się Pana/Panią, że Administrator Danych musi spełnić pisemne żądania o dane od organów władzy publicznej na podstawie upoważnienia prawnego.

 

Administrator Danych prowadzi ewidencję przekazań danych zgodnie z art. 15 ust. 2-3 ustawy o ochronie danych osobowych (do jakiego organu, jakie dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej, kiedy Administrator Danych przekazał dane), o której treści Administrator Danych udziela informacji na żądanie, chyba że udzielanie informacji jest wyłączone z mocy prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzanie w celu przechowywania danych osobowych

Nazwa administratora danych: ShopRenter.hu Kft.

Kontakt do administratora danych:

Numer telefonu: -

E-mail: info@shoprenter.hu

Siedziba firmy: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Strona internetowa: www.shoprenter.hu

Przetwarzający przechowuje dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem danych. Nie jesteś uprawniony do dostępu do danych osobowych.

Czynności przetwarzania danych związane z wysyłką newsletterów

Nazwa firmy obsługującej system mailingowy: ShopRenter.hu Kft.

Siedziba firmy obsługującej system mailingowy: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Numer telefonu firmy obsługującej system mailingowy: +36-1/234-5012

Adres e-mail firmy obsługującej system mailingowy: info@shoprenter.hu

Strona internetowa firmy obsługującej system mailingowy: www.shoprenter.hu

Przetwarzający przyczynia się do wysyłania newsletterów na podstawie umowy z Administratorem danych. W tym celu Przetwarzający dane będzie przetwarzał imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, której dane dotyczą, w zakresie niezbędnym do realizacji celów newslettera.

Przetwarzanie danych związane z fakturowaniem

 

Nazwa administratora danych: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.

Siedziba przetwórcy danych: 1016 Budapest, Mészáros utca 13

Numer telefonu przetwórcy danych: +36 1 336 5300

Adres e-mail przetwórcy danych: info@kulcs-soft.hu

Strona internetowa przetwórcy danych: https://www.kulcs-soft.hu

Przetwarzający przyczynia się do ewidencjonowania dokumentów księgowych na podstawie umowy z Administratorem danych. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Przetwarzanie danych związane z działaniem systemu CRM

Nazwa administratora danych: ShopRenter.hu Kft.

Siedziba przetwórcy danych: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Numer telefonu przetwórcy danych: +36-1/234-5012

Adres e-mail przetwórcy danych: info@shoprenter.hu

Strona internetowa przetwórcy danych: www.shoprenter.hu

Przetwarzający dane przyczynia się do rejestracji zamówień na podstawie umowy z Administratorem danych. W tym celu Przetwarzający dane będzie przetwarzał imię i nazwisko, adres, numer telefonu, liczbę i datę zamówień osoby, której dane dotyczą, w okresie przedawnienia prawa cywilnego.

Przetwarzanie danych związanych z płatnościami online

Nazwa administratora danych: SimplePay - OTP Mobil Kft.

Siedziba przetwórcy danych: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

 

Numer telefonu przetwórcy danych: +36 1 5100 374

Adres e-mail przetwórcy danych:

Strona internetowa przetwórcy danych:

Przetwarzający pomaga w realizacji Płatności Online na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych. Przetwarzający dane będzie przy tym przetwarzał nazwę i adres rozliczeniowy, numer zamówienia oraz datę zamówienia w ramach cywilnoprawnego okresu przedawnienia.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

W okresie przetwarzania danych przysługują Państwu następujące prawa wynikające z Rozporządzenia:

 • prawo do wycofania zgody
 • dostępu do danych osobowych i informacji o przetwarzaniu danych
 • prawo do sprostowania danych
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do przenoszenia danych.

Jeśli zechcecie Państwo skorzystać ze swoich praw, będzie się to wiązało z koniecznością Państwa identyfikacji, a Administrator Danych będzie musiał się z Państwem porozumieć w razie potrzeby. W tym celu identyfikacja będzie wymagała podania danych osobowych (ale identyfikacja może być oparta wyłącznie na danych, które Administrator już posiada na Twój temat), a Twoje skargi dotyczące przetwarzania będą dostępne na koncie e-mail Administratora w terminie określonym w niniejszej Informacji w odniesieniu do skarg. Jeśli byłeś naszym klientem i chciałbyś być zidentyfikowany na potrzeby rozpatrywania reklamacji lub obsługi gwarancyjnej, prosimy również o podanie identyfikatora zamówienia w celu identyfikacji. Pozwoli nam to również zidentyfikować Państwa jako klienta.

Administrator Danych odpowiada na skargi dotyczące przetwarzania danych najpóźniej w ciągu 30 dni.

Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, w takim przypadku dane zostaną usunięte z naszych systemów. Należy jednak pamiętać, że w przypadku niezrealizowanego zamówienia wycofanie zgody może spowodować, że nie będziemy mogli zrealizować dla Państwa dostawy. Ponadto, jeśli zakup został już dokonany, nie możemy usunąć danych rozliczeniowych z naszych systemów na podstawie przepisów o rachunkowości, a jeśli masz wobec nas dług, możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku wycofania zgody na podstawie prawnie uzasadnionego interesu związanego z odzyskaniem długu.

 

Dostęp do danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Administratora Danych informacji zwrotnej, czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli przetwarzanie trwa, ma Pani/Pan prawo do:

 • mieć dostęp do przetwarzanych danych osobowych; oraz
 • otrzymują od Administratora następujące informacje:

° cele przetwarzania;

° kategorie przetwarzanych danych osobowych na Państwa temat;

° informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Administratora;

° przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określające ten okres;

° prawo do uzyskania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a w przypadku przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych osobowych;

° prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

° jeżeli dane nie zostały zebrane od Państwa, wszelkie dostępne informacje na temat ich źródła;

° fakt zautomatyzowanego podejmowania decyzji (jeżeli taki proces jest stosowany), w tym profilowania, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, jasne informacje na temat zastosowanej logiki oraz znaczenia i prawdopodobnych konsekwencji takiego przetwarzania dla Państwa.

 

Celem skorzystania z tego prawa może być ustalenie i weryfikacja zgodności z prawem przetwarzania, dlatego w przypadku powtarzających się wniosków o udzielenie informacji Administrator Danych może pobierać rozsądne wynagrodzenie za udzielenie informacji.

Dostęp do danych osobowych zapewnia Administrator Danych poprzez przesłanie Ci przetwarzanych danych osobowych i informacji drogą elektroniczną po Twojej identyfikacji. Jeśli jesteś zarejestrowany, zapewnimy dostęp, abyś mógł przeglądać i sprawdzać dane osobowe, które przetwarzamy na Twój temat, logując się na swoje konto.

 

Proszę zaznaczyć w swoim wniosku, czy żądają Państwo dostępu do danych osobowych, czy informacji na temat zarządzania danymi.

Prawo do sprostowania

Ma Pani/Pan prawo do niezwłocznego sprostowania przez Administratora Danych nieścisłych danych osobowych Pani/Pana dotyczących na Pani/Pana żądanie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do tego, by Administrator Danych ograniczył przetwarzanie na Twoje żądanie, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, w takim przypadku ograniczenie będzie obowiązywało przez okres niezbędny do umożliwienia Administratorowi sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jeżeli prawidłowość można ustalić niezwłocznie, ograniczenie nie zostanie nałożone;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu danych z jakiegokolwiek powodu (np. dlatego, że dane są dla Ciebie ważne dla celów dochodzenia roszczeń prawnych) i dlatego nie żądasz usunięcia danych, lecz żądasz ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, dla których są one przetwarzane, ale Państwo potrzebują ich do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, ale Administrator może mieć uzasadniony interes w przetwarzaniu, w którym to przypadku, do czasu ustalenia, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec Państwa uzasadnionych podstaw, przetwarzanie powinno zostać ograniczone.

Jeżeli przetwarzanie jest ograniczone, takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Administrator informuje z wyprzedzeniem (co najmniej 3 dni robocze przed zniesieniem ograniczenia) o zniesieniu ograniczenia przetwarzania.

Prawo do usunięcia danych - prawo do bycia zapomnianym

 

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od Administratora Danych usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących podstaw:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora;
 • wycofujesz swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie i nie istnieje nadrzędna, prawnie uzasadniona podstawa (tj. uzasadniony interes) przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane przez administratora niezgodnie z prawem i zostało to stwierdzone na podstawie skargi,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

Jeżeli Administrator Danych ujawnił dane osobowe dotyczące Państwa z jakiegokolwiek zgodnego z prawem powodu i jest zobowiązany do ich usunięcia z któregokolwiek z powodów określonych powyżej, podejmie rozsądne kroki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, aby poinformować innych administratorów danych, że zażądali Państwo usunięcia linków do danych osobowych lub ich kopii.

Usunięcie nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie jest niezbędne:

 • w celu realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które wymaga od administratora przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie w kontekście fakturowania, gdy przechowywanie faktury jest wymagane przez prawo) lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (np. gdy Administrator ma wobec Państwa roszczenia i jeszcze ich nie uregulował, lub w ramach rozpatrywania skargi konsumenckiej lub skargi dotyczącej przetwarzania danych).

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku Administrator nie może już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w takich celach, w tym profilowania, jeżeli jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie mogą być już przetwarzane w tych celach.

Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany lub na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora danych, które Pani/Pan udostępni w formacie xml, JSON lub csv, a jeżeli jest to technicznie możliwe, może Pani/Pan żądać od Administratora danych przekazania danych w tym formacie innemu administratorowi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), która wywoływałaby skutki prawne dotyczące Państwa lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływała. W takich przypadkach administrator musi podjąć odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i sprzeciwu wobec decyzji.

Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli decyzja jest:

 • niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem;
 • jest dozwolone przez prawo Unii lub państwa członkowskiego mające zastosowanie do administratora, które ustanawia również odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz uzasadnionych interesów; lub
 • opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

Wpis do rejestru ochrony danych osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator Danych był zobowiązany do zgłoszenia niektórych czynności przetwarzania danych do Rejestru Ochrony Danych. Obowiązek zgłoszenia ustał z dniem 25 maja 2018 r.

Środki bezpieczeństwa danych

Administrator Danych oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem, przekazaniem, ujawnieniem, usunięciem lub zniszczeniem, przypadkowym zniszczeniem lub przypadkowym uszkodzeniem oraz niedostępnością wynikającą ze zmian w stosowanej technologii.

Administrator danych dołoży wszelkich starań, w ramach swoich możliwości organizacyjnych i technicznych, aby jego podmioty przetwarzające dane również stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa danych podczas pracy z Twoimi danymi osobowymi.

Dostępne środki zaradcze

Jeżeli uważają Państwo, że Administrator Danych naruszył przepisy prawne dotyczące przetwarzania danych lub nie spełnił żądania, mogą Państwo wszcząć postępowanie wyjaśniające z Krajowym Urzędem Ochrony Danych i Wolności Informacji (adres: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Informuje się również, że w przypadku naruszenia przepisów prawnych dotyczących przetwarzania danych lub w przypadku, gdy Administrator Danych nie spełnił któregokolwiek z Państwa żądań, mogą Państwo wnieść powództwo cywilne przeciwko Administratorowi Danych do sądu.

Zmiany w zawiadomieniu o ochronie prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej informacji o ochronie prywatności w sposób, który nie wpływa na cel i podstawę prawną przetwarzania. Korzystając ze strony internetowej po wejściu w życie zmiany, akceptują Państwo zmienioną informację o prywatności.

Jeżeli Administrator Danych zechce dokonać dalszego przetwarzania zebranych danych w celach innych niż te, dla których zostały one zebrane, przed dokonaniem dalszego przetwarzania poinformuje Państwa o celach przetwarzania oraz o następujących informacjach:

 • czas przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu;
 • Państwa prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie lub stosunku umownym - prawo do przenoszenia danych;
 • w przypadku przetwarzania opartego na zgodzie, że mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • czy podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego lub umownego lub jest warunkiem zawarcia umowy, czy ciąży na Pani/Panu obowiązek podania danych osobowych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych;
 • fakt zautomatyzowanego podejmowania decyzji (jeżeli taki proces jest stosowany), w tym profilowania, oraz, przynajmniej w tych przypadkach, jasne informacje o zastosowanej logice oraz znaczeniu i prawdopodobnych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.

Przetwarzanie może rozpocząć się dopiero po tym, jeśli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, a oprócz poinformowania muszą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie.

Niniejszy dokument zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania danych w związku z prowadzeniem sklepu internetowego zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Unii Europejskiej 2016/679 (zwanym dalej GDPR) oraz ustawą CXII Parlamentu Węgierskiego i Rady z 2011 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwaną dalej Infotv).

Przesyłka pocztowa i dostawa za pośrednictwem poczty

Należy pamiętać, że Magyar Posta Zrt. identyfikuje odbiorcę zgodnie z obowiązującymi w danym czasie informacjami dotyczącymi zarządzania danymi, dlatego też mogą Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych przy dostawie pocztą lub w punkcie pocztowym.